Beter bemesten

Beter bemesten

Bemesting afstemmen op gewas

Met RMA bemestingsmanagement meten nutriëntensensoren de hoeveelheid voedingsstoffen in de wortelzone van de bodem. Het doel hiervan is om op het juiste moment te bemesten met de juiste dosis voedingsstoffen, om zo de bemesting af te stemmen op de gewasbehoefte. De meetresultaten ontvangen telers omgezet in een begrijpelijk advies. Op een manier die voor hen handig werkt. Dit kan bijvoorbeeld via een mobiele app.

Uitspoeling meststoffen voorkomen

Naast meetwaarden uit nutriëntensensoren meet RMA bemestingsmanagement de hoeveelheid bodemvocht in de verschillende lagen van de bodem. Dit geeft een nog completer beeld van hoeveel voedingsstoffen het gewas maximaal kan opnemen. Ook geeft het een beeld van het effect van de beregening op de beschikbaarheid en uitspoeling van meststoffen.

Nutriënten meten

Bemestingsmanagement begint met een inventarisatie van de percelen en de locaties. Daarbij zoekt RMA de juiste plaats om de nutriënten te meten en de nutriëntensensoren te installeren. Welke plaats levert de beste meetgegevens op die kenmerkend zijn voor het hele teeltperceel?

Fertigatie van meststoffen

Vooral bij fertigatie van meststoffen via druppelslangen, biedt RMA bemestingsmanagement veel meerwaarde. Dat komt omdat het via druppelslangen, gedurende het hele seizoen, mogelijk is om telkens met kleine hoeveelheden voedingsstoffen bij te mesten. Die voedingsstoffen zijn meteen beschikbaar voor de planten.

Bemestingsadvies

De metingen van de nutriëntensensor en de bodemvochtsensor gaan elke 30 minuten via 4G of een LoRa-verbinding naar een beveiligde online omgeving in de Cloud van RMA. Het persoonlijke RMA dashboard zet de meetgegevens vervolgens om in een gebruikersvriendelijk bemestingsadvies. Dit advies is 24 uur per dag op een computer, tablet of smartphone app te bekijken. RMA zorgt ervoor dat telers hier gemakkelijk mee kunnen werken.

beter bemesten

Kringlooplandbouw

Bemestingsmanagement helpt telers bij het toepassen van kringlooplandbouw. Om de meetinformatie op de juiste manier in de praktijk te brengen en minder meststoffen te gebruiken, begeleidt RMA vanaf het eerste begin. Telers kunnen erop rekenen dat RMA hen leert hoe de meetwaardes van de nutriëntensensoren te interpreteren. Telers krijgen inzicht in wat er in de bodem gebeurt, wanneer uitspoeling plaatsvindt en wanneer het gewas een tekort aan voedingsstoffen heeft. Dat leidt tot een maximale kwaliteit van het gewas en een zuinige en efficiënte inzet van voedingsstoffen, afgestemd op de gewasbehoefte.