Waterbeheer

Waterbeheer

In het landelijk gebied bestaan meerdere functies naast elkaar, zoals landbouw, natuur, waterbuffering en wonen. Deze functies stellen verschillende eisen aan het waterbeheer. Beter meten met RMA is een belangrijke eerste stap om het waterbeheer nauwkeuriger op de diverse functies af te stemmen.  

Waterbeheer
Een belangrijk watervraagstuk voor de landbouw is de afstemming van het peilbeheer op de teelt van gewassen. Is deze nauwkeurig genoeg? Een hoog waterpeil van het oppervlaktewater, in de beken bijvoorbeeld, heeft ook effect op de ondergrond van bouw- en grasland. Veel vocht in de ondergrond van landbouwpercelen betekent weinig draagkracht. Hierdoor kan het vee pas laat in het seizoen naar buiten. Ook verliest de akkerbouw kostbare werkbare dagen, bederft de structuur van de bodem en spoelen voedingsstoffen uit.

Een hoog waterpeil in sommige periodes en delen van het gebied is noodzakelijk voor het in stand houden van natuur- en landschapswaarden, maar ook ter voorkoming van te grote waterafvoerpieken. Een oplossingsrichting voor dit watervraagstuk is daarom een betere afstemming van het peilbeheer op de verschillende functies in het gebied. Dit is te bereiken met behulp van RMA sensortechniek.

Waterkwaliteit
Goed waterbeheer vraagt om ‘systeemdenken’. Met niet alleen betrekking op de aan- en afvoer van water, maar zeker ook op de waterkwaliteit. Op gebiedsniveau betekent dit het leggen van verbanden tussen onder meer grondwater, neerslag, verdamping, geomorfologie, organische stofgehalte van de bodem en pH. Het online monitoren met RMA sensoren geeft actueel inzicht in de waterkwaliteit, van troebelheid tot nitraat.

Waterbergend vermogen
Klimaatverandering leidt naar verwachting tot een situatie van periodes met (extreem) veel neerslag afgewisseld door periodes van droogte. Het vasthouden van water vermindert de effecten hiervan. RMA laat dit met neerslag- en bodemvochtsensoren duidelijk zien. 

Lees meer op de website van RMA Hydromet